Thailand Animation Contest 2011 by Ayudhya Allianz C.P.

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) จัดโครงการ Thailand Animation Contest 2011 by Ayudhya Allianz C.P. ที่จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5แล้ว โดย เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์งานเอนิเมชั่นความยาว 3 นาที ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่หัวใจรักโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีจิตสำนึกร่วมกัน รักโลกและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสื่อเอนิเมชั่น สำหรับให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้เข้าส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมโอเพ่นซอร์สเท่านั้น

โครงการ ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
การเข้าร่วมประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีกติกาการแข่งขัน ดังนี้
กติกาการแข่งขัน
1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2554 (17.00 น.) ผ่านทาง www.aacp.co.th/thailandanimation
2. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง
3. ผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักโลก มีความยาว 3 นาที
และสร้างด้วยโปรแกรมโอเพ่นซอร์สเท่านั้น
4. สำหรับทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก Story Board จะต้องเข้ารับการอบรม Open Dream with Open Source และเข้าค่ายพัฒนาผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย
5. หมดเขตรับสมัครในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 (17.00 น.)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
* เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี
* มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
* มีความสามารถในการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง

หมายเหตุ:
ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขัน แต่ผู้เข้าแข่งขันต้องให้สิทธิแก่ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชิวิต และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการสมัครแข่งขัน
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.aacp.co.th/thailandanimation ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 17.00 น.
2. สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมปฐมนิเทศ จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ โครงการ ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. (จำนวนจำกัดเฉพาะ 300 คนแรกเท่านั้น) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างผลงานเอนิเมชั่น กฎเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการ โดยวิทยากรชั้นนำ และผู้แทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ
3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องส่งผลงานโดยลำดับดังนี้

รอบแรก : ส่ง Story Board และเนื้อเรื่องย่อ โดยมีรายละเอียดเอกสารที่จะต้องส่ง จัดเรียงตามลำดับ ดังนี้
1.) ปกหน้า ที่ระบุชื่อทีม ชื่อผลงาน ชื่อโรงเรียน รายชื่อผู้ร่วมงาน และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เท่านั้น
2.) เนื้อเรื่องย่อ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 เท่านั้น
3.) Character Line-up
4.) Story board จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง แต่ไม่เกิน 32 ช่อง
5.) เอกสารแนบท้าย ได้แก่
- สำเนาใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารใบรับรองอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่าง เพื่อศึกษาข้อปฎิบัติในการทำ Story board และ ดาวน์โหลด Story Board Template คลิกที่นี่ >
และดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายหลังจากสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว หรือดาวน์โหลดจากอีเมล์ที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์
หมายเหตุ : ปิดรับงาน Story Board วันที่ 29 ก.ค. 54

รอบสอง : ส่งผลงานภาพเคลื่อนไหวความยาวไม่เกิน 2 นาที พร้อม source code เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตามหัวข้อและกติกาที่กำหนด
หมายเหตุ : ปิดรับผลงานภาพเคลื่อนไหว วันที่ 15 ก.ย. 54
ส่งผลงาน Story Board และเนื้อเรื่องย่อ สำหรับรอบแรก และผลงานภาพเคลื่อนไหว ความยาว 2 นาที สำหรับรอบสอง มายังโครงการฯ ทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง มายัง
บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
วงเล็บมุมซอง ( Thailand Animation Contest 2011 )

รอบชิงชนะเลิศ : ส่งผลงานภาพเคลื่อนไหวแบบสมบูรณ์ ความยาว 3 นาที ตามหัวข้อและกติกาที่กำหนด
4. คณะกรรมการคัดเลือกรอบแรก พิจารณาคัดเลือกผลงานจาก Story Board ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อเรื่องย่อ ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด สำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก จะต้องเข้ารับการอบรมการสร้างผลงานเอนิเมชั่นด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ตามวัน เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด
5. คณะกรรมการคัดเลือกรอบสอง พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพเคลื่อนไหว ที่มีความยาวไม่เกิน 2 นาที พร้อม source code เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด โดยคัดเลือกผลงานระดับชั้นละ 10 ทีม เพื่อเข้าสู่การประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
6. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในรอบสอง ทั้ง 10 ทีมในแต่ละระดับ จะ ต้องเข้าค่ายพัฒนาการเขียนภาพเคลื่อนไหวและปรับปรุงผลงาน พร้อมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ต่อคณะกรรมการ เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อส่งผลงานภาพเคลื่อนไหวแบบสมบูรณ์ ขนาดความยาว 3 นาที เพื่อเข้าสู่การตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศต่อไป

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละ 3 คน และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง
2. แต่ละทีมจะต้องส่ง Story Board และเนื้อเรื่องย่อลงในกระดาษ A4 คลิกดาวน์โหลด Story Board Template ได้ที่นี่ >  ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทำการตัดสินรอบแรกจาก Story Board และเนื้อเรื่องย่อ
3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกตัดสินจาก Story Board และเนื้อเรื่องย่อ จะต้องเข้ารับการ อบรมโปรแกรม Open Source สำหรับผลิตผลงานเอนิเมชั่น ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ตามวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
4. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ( 10 ทีมต่อระดับชั้นการศึกษา) จะต้องเข้าค่ายการพัฒนาการเขียนเอนิเมชั่น ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
5. แต่ละทีมจะต้องตั้งชื่อผลงานเอนิเมชั่นทุกชิ้นที่ส่งเข้า ประกวด ผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาให้ความรู้ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักโลก โดยรอบสอง ส่งผลงานตัวอย่าง (Animation Movie Trailer) มีความยาว 2 นาที โดยรูปแบบไฟล์ต้องเป็น .mpg2 ขนาด 720x576 pixels ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB สำหรับทีมที่ผ่านรอบสองจะต้องเข้าค่ายพัฒนาผลงานและพัฒนาผลงานชิ้นเดิมให้ ครบ 3 นาที และสร้างด้วยโปรแกรม Open Source เท่านั้น
6. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นการคัดลอก เลียนแบบ ตัดต่อ หรือนำเอาผลงานของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้า ประกวด โดยผู้ประกวดต้องให้สิทธิแก่ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา

รางวัลทีมชนะเลิศ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมมูลค่า 3,000,000 บาท
* ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
* ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
* กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิต และอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี จาก บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมท่านละ 1,000,000 บาท
* ทัศนศึกษาดูงานเอนิเมชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น
* โล่รางวัลเกียรติยศสำหรับโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย

รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมมูลค่า 1,500,000 บาท
* โล่ประกาศเกียรติคุณ
* ทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
* กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี จาก บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันรวมท่านละ 500,000 บาท

รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมมูลค่า 1,500,000 บาท
* โล่ประกาศเกียรติคุณ
* ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
* กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี จาก บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมท่านละ 500,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมมูลค่า 2,100,000 บาท
* ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
* กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี จาก บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมท่านละ 100,000 บาท

รางวัล Popular Vote จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท (1 รางวัลต่อระดับชั้นการศึกษา)

หมายเหตุ : ทีมที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn