หมวด: Business & Enterprise

Thunderbrid-EMAIL CLIENT

เป็นโปรแกรมเมล์ที่มีความสามารถสูง ให้คุณได้ใช้อีเมล์อย่างปลอดภัยขึ้น รวดเร็วขึ้น และง่ายขึ้น สามารถใช้ได้ทั้ง POP3 และ IMAP สนับสนุนไดเรกทอรีแบบ LDAP และอ่าน RSS

หยุดอีเมล์ขยะ Thunderbird

...
Share
OpenProj
หมวด: Business & Enterprise

OpenProj

โปรแกรมนี้ สามารถนำมาใช้ทดแทน MS Project ได้ สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux, unix,

...
Share
Firefox-Web Browser
หมวด: Business & Enterprise

Firefox-Web Browser

โปรแกรม "Wed Browser"

...
Share