ขอนแก่นจ๋า พี่มาล่ะจ่ะ...อบรมทำเว็บ อบต. เทศบาล เว็บ ITA วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สถาบันฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อท้องถิ่น localgov.in.th โดย บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด และนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “อัพเดทเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ A-AA และ/หรือคงมาตรฐานเดิมไว้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่กำหนดไว้ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร ในด้านเว็บไซต์และทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้

หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทำให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต่อไป ตามมติดังกล่าว จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน โดยมีสื่อกลางพื้นฐานหลัก คือ เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ (อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๓๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ และ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรราชการและภาครัฐในประเทศไทย ยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ A-AA และ/หรือคงมาตรฐานเดิมไว้ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่กำหนดไว้ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และข้าราชการยุคประเทศไทย ๔.๐ (กพ., ๒๕๖๐) เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ สร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม

สถาบันฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อท้องถิ่น โดย บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด และนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ เห็นถึงความสำคัญ ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “อัพเดทเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ A-AA และ/หรือคงมาตรฐานเดิมไว้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ ด้านการปฎิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ราชการภาครัฐสมัยใหม่ ทันสมัยกับโลกดิจิทัลในปัจจุบัน

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn