"โครงการ One PC Tablet per Child" พร้อมแจกปีการศึกษา 2555 ราคาเครื่องรวม 3,400 บาท

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ One Tablet PC Per Child ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริการนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่อ 1 นักเรียน แต่งตั้งให้ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นรองประธานฯ โดยคณะกรรมการฯจะมีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยเฉพาะนโยบายคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อใช้ในโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่จำเป็นในการสนับสนุนและบริการเครือข่ายไร้สาย ซึ่งนโยบายการแจกแท็บเล็ต ไม่ได้ให้เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น แต่จะแจกแท็บเล็ตในช่วงชั้นเรียนอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณให้กับกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมไว้ ที่ 1,623 ล้านบาท และจะนำมาใช้ในการจัดซื้อแท็บเล็ต โดยมีการกำหนดราคาต่อเครื่องไว้ 3,400 บาทต่อเครื่อง แบ่งเป็นค่าตัวเครื่อง 3,100 บาท ค่าเนื้อหาหลักสูตร 300 บาท ซึ่งกำหนดจะจัดสรรให้ทันในปีการศึกษา 2555

ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการดังกล่าว จะมีคณะอนุกรรมการที่ดูแลด้านต่าง ๆ อีก 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ มีนายโอฬาร ชัยประวัติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ,คณะอนุกรรมการด้านการสรรหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีนายสุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) เป็นประธาน ,คณะอนุกรรมการด้านการประสานสื่อสร้างสรรค์ และโครงข่าย มี นายสุเมธ แย้มนุ่น เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการด้านความเหมาะสมและความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการดูแล

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn