อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเทคนิคการยื่นขอลิขสิทธิ์”

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเทคนิคการยื่นขอลิขสิทธิ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ตลอดจน ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อปกป้องซอฟต์แวร์ตนเองจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการจดแจ้งลิขสิทธิ์ รวมถึงผลกระทบของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-17.30 น. ณ  ห้องประชุม BB 203 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://register.sipa.or.th/register_activity.php?activity_id=19


กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ

"ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเทคนิคการยื่นขอลิขสิทธิ์”

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 

8.30– 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 – 10.00 น. บรรยายเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

โดย... สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

10.00– 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและชา/กาแฟ

10.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์

โดย... สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

13.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์

โดย... นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและชา/กาแฟ

15.00 – 16.30 น. บรรยายเรื่อง เทคนิคการยื่นขอลิขสิทธิ์ โ

ดย... สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

16.30 – 17.30 น. ซักถาม – ตอบปัญหา

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn