Cygwin 1.7 Released

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Cygwin 1.7 ออกแล้วหลังจากที่ได้ว่างเว้นมาสองปีตอนนี้ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่มาให้ใชงานแล้ว Cyrwin คืออะไร(Cygwin is a Linux-like 
environment for Windows)คำตอบก็คือ ถ้า Linux มี WINE เพื่อเอาไว้ Run โปรแกรมของ Windows บน Linux แล้วถ้าหาก Windows 
ต้องการจะใช้โปรแกรมของ Linux บ้างจะทำอย่างไร คำตอบก็คือ Cygwin นี่ละทำให้เราเรียกใช้ Xwindows บน Windows 7 ถ้าเข้าเว็บ http://cywin.com จะเห็นอีกความหมายหนึ่งก็คือ GNU+Cygnus+Windows =Cygwin ซึ่งตอนนี้ได้ออกเวอร์ชั่น 1.7 เพื่อรองรับกับ Windows 7

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn