LibreOffice คราวน์ คอมพิวติ้ง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ในที่สุดก็มี LibreOffice ที่ใช้งานผ่าน Browser ออกมาแล้ว หลังจากที่มีกระแสข่าวมาตลอดปี 2556 ที่ผ่านมาเพื่อใช้งานกับ chome Book หรือ Tablet ต่างๆใน ปี 2557 ปีนี้น่าจะสมบูรณ์มากขึ้น ผู้ผลิตบริการนี้ก็คือ www.rollapp.com ซึ่งหากต้องการทดลองใช้สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ https://www.rollapp.com/libreoffice เท่าที่ได้ทำการทดสอบยังไม่สามารถใช้งานภาษาไทยได้ฟอนต์ไทยยังแสดงผลเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่เลย แต่ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีว่าแนวโน้มมี LibreOffice สำหรับใช้งานผ่านเว็บแน่นอน

ต่อไปนี้จะนำภาพการแสดงผลบน fireFox สำหรับ Ubuntu ให้ดูกัน

 

เข้าเว็บ

https://www.rollapp.com/libreoffice

 

ทำการสมัครสมาชิก ผ่านเฟสบุ๊ค(Facebook)ก็ได้


 

 

 

 

 

ทำการคลิกเลือก App ที่ต้องการ

 จะปรากฏหน้าต่างของ Writer ซึ่งเป็น App สำหรับงานเอกสารหน้าจอ LibreOffice calcหน้าจอ LibreOffice impress ทำงานบน เว็บ

 สามารถเชื่อมต่อกับ บริการ Google drive , Dropbox ได้


จะเห็นว่าซอฟต์แวร์ที่ถือ สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (License) ที่เป็นกลุ่ม OpenSource นั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn