การใช้ pivot table เพื่อนับจำนวน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ในการนับจำนวนของสินค้าหรือข้อมูลที่ซ้ำๆกัน เช่นในกรณีนี้คือต้องการนับวันที่ 1-jan ถ้าซ้ำกันให้นับแค่ 1 ถ้าต่างกันให้นับเพิ่มเป็นสองจากตัวอย่างนี้จะให้นับข้อมูล date เพื่อเป็นตัวอย่างนำไปใช้งานโดยต้องใช้ pivot table ของ Libreoffice calc ช่วยจากนั้นค่อยทำการนับ

 

เริ่มด้วยการคลุมเลือกข้อมูลทั้งหมดก่อน

จากนั้นทำการเลือก Insert > pivot table รูปนี้เป็น LibreOffice 5.1 แต่ถ้าเป็นเวอรืชั่นน้อยกว่านี้ให้ไปที่ data >> pivot table > start

จากนั้นให้เลือกชื่อ Field มาวางตามตำแหน่ง

ในส่วนของ data field ให้ดับเบิลคลิกเปลี่ยนเป็น count

เมื่อทำการตอบตกลงทุกนั้นตอนแล้วก็จะได้ดังภาพ

สำหรับผลรวมของการนับจำนวนเพื่อแยกกลุ่มในขั้นตอนสดท้ายให้ให้ฟังก์ชั่น Counta ตามรูปเพื่อนับว่ามีกี่วัน

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn