ตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมในประเทศไทยได้แล้ววันนี้!

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ท่านใดสนใจตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วม สามารถตรวจสอบได้แล้ววันนี้ ซึ่งในแผนที่จะแจ้งพื้นที่น้ำท่วมได้อย่างละเอียด แจ้งระดับน้ำ เส้นทางการเดินรถที่สามารถผ่านได้และไม่สามารถผ่านได้ ข้อมูลน้ำท่วมจากสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ข้อมูลเส้นทางจากกระทรวงคมนาคม สามารถตรวจสอบได้ที่ http://203.150.230.27/FloodMap/index.html

 

เกี่ยวกับ GISTDA

 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ NASA ERTS-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลก เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2514 ภายใต้การดำเนินงานของโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ทำหน้าที่ ประสานงาน จัดหาข้อมูลดาวเทียม ดำเนินการวิเคราะห์ข้มูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนจัดหาทุนฝึกอบรม ดูงาน และการประชุม ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยผลสำเร็จของโครงการ จึงได้มีการเปลี่ยนสถานภาพโครงการฯ เป็นหน่วยงานระดับกองชื่อ กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม ใน พ.ศ.2522 และใน พ.ศ.2525 ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมขึ้นที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นับเป็นสถานีรับแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อปี 2541 รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การทำงานคล่องตัวขึ้น จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 และด้วยความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ใน พ.ศ.2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่โดยรวมกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ฝ่ายประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ในนามของ " สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) " ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีตัวย่อว่า "สทอภ." และมีชื่อภาษาอังกฤษ "Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) - GISTDA" เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เกี่ยวกับ ESRI

บริษัท อีเอสอาร์ไอ ( ประเทศไทย ) จำกัด หรือที่รู้จักในนาม ESRI เป็น หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัททางด้าน IT สัญชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในช่วงแรกก่อนก่อตั้งเป็นบริษัท อีเอสอาร์ไอ ในปี พ.ศ. 2534 เรายังมีสถานะเป็นเพียงแผนกหนึ่งในบริษัท Digital Information Associated ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CDG Group โดยเมื่อธุรกิจมีความเติบโตขึ้น บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนธุรกิจเป็น บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทผู้นำที่ให้บริการทางด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส (Geographic Information System : GIS) อย่างครบวงจร ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการแบบ GIS One Stop Services ด้วยความพร้อมในด้านบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถและการพัฒนา จนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจีไอเอส อย่างจริงจัง ส่งผลให้ปัจจุบัน อีเอสอาร์ไอ ( ประเทศไทย ) กลายเป็นผู้นำในตลาดจีไอเอสของเมืองไทย สำหรับกลุ่มลูกค้าสำคัญๆ ได้แก่ หน่วยงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของภาครัฐ รวมถึงกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ขนาดกลางขึ้นไปด้วย

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn